עדכונים/הודעות

מחיר למשתכן

 • שלב 1
  תעודת זכאות
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 2
  הרשמה להגרלה
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 3
  ההגרלה
  משרד הבינוי והשיכון
 • שלב 4
  בחירת הדירה
  פרשקובסקי
 • שלב 5
  חתימת החוזה
  פרשקובסקי
 • שלב 6
  חתימת החוזה
  פרשקובסקי

שלב 1 | תעודת זכאות

התעודה‭ ‬מונפקת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬ומאפשרת‭ ‬לזכאים עפ‭"‬י‭ ‬הקריטריונים‭ ‬המופיעים‭ ‬באתר‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון להירשם‭ ‬להגרלה‭,‬ לשם‭ ‬קביעת‭ ‬סדר‭ ‬הזוכים‭ ‬שבאפשרותם‭ ‬לרכוש‭ ‬דירה‭ ‬בפרויקט‭ .‬תעודת‭ ‬הזכאות‭ ‬למבקש‭ ‬תונפק‭ ‬ע"י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬רק‭ ‬לאחר‭ ‬הוכחת‭ ‬עמידת‭ ‬המבקש‭ ‬בתנאי‭ ‬הסף,‭ ‬אשר‭ ‬נקבעו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משרד‭ ‬השיכון‭ ‬והבינוי.

הערה כללית
בכל‭ ‬מקרה‭ ‬של‭ ‬אי‭ ‬עמידה‭ ‬בכל‭ ‬אחד‭ ‬מהמועדים‭ ‬המצוינים‭,‬ בכל‭ ‬שלב‭ ‬שהוא‭,‬ תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לפסול‭ ‬את‭ ‬הזכייה ו‭/‬או‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬מיקום‭ ‬הזוכה‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬יחידות‭ ‬הדיור‭ ,‬לפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬המנהלת‭,‬ לרבות‭ ‬במקרה‭ ‬בו‭ ‬הזוכה‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לא‭ ‬הגיע‭ ‬לחתום‭ ‬על‭ ‬הסכם‭ ‬המכר‭ ‬במועד‭ ‬שנקבע‭ ‬לו.‭ ‬המידע‭ ‬המחייב‭ ‬הוא‭ ‬זה‭ ‬המופיע‭ ‬באתר‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭,‬ המידע‭ ‬באתר‭ ‬הפרויקט‭ ‬הוא‭ ‬לרקע‭ ‬כללי‭.‬
‭*‬המועדים‭ ‬המצויינים‭ ‬עשויים‭ ‬להשתנות‭ ‬בהתאם‭ ‬להחלטת‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון

שלב 2 | הרשמה להגרלה

משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬יפרסם‭ ‬באתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬שלו‭ ‬מידע‭ ‬על‭ ‬פתיחת‭ ‬ההרשמה‭ ‬באתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬למחזיקי‭ ‬אישור‭ ‬זכאות‭ ‬בתוקף‭ ‬בלבד‭.‬ לצורך‭ ‬ההרשמה‭ ‬לאתר‭ ‬ההגרלות‭ ‬עליכם‭ ‬להזין‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬תעודת‭ ‬הזהות‭ ‬שלכם‭ ‬וכן‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬אישור‭ ‬הזכאות‭ ‬כפי‭ ‬שהוא‭ ‬מופיע‭ ‬באישור‭ ‬שקיבלתם‭.‬ בתום‭ ‬תקופת‭ ‬ההרשמה‭ ‬של‭ ‬מספר‭ ‬שבועות‭ ‬שתקבע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬השיכון‭ ‬והבינוי‭,‬ תיסגר‭ ‬ההרשמה.

שלב 3 | ההגרלה

מספר‭ ‬ימים‭ ‬לאחר‭ ‬סגירת‭ ‬ההרשמה‭ ‬תיערך‭ ‬הגרלה‭ ‬בין‭ ‬כל‭ ‬הנרשמים‭ ‬במשרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭ ‬על‭ ‬מיקומכם‭ ‬בסדר‭ ‬בחירת‭ ‬הדירות‭ ‬בפרויקט‭.‬ ההגרלה‭ ‬תתבצע‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬מערכת‭ ‬ממוחשבת‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ הודעה‭ ‬על‭ ‬רשימת‭ ‬הזוכים‭ ‬ועל‭ ‬מיקומכם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬תשלח‭ ‬בדוא‭"‬ל‭ ‬ובדואר‭ ‬רשום‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון‭.‬ למען‭ ‬הסר‭ ‬ספק‭ ‬הזוכה‭ ‬בעל‭ ‬המספר‭ ‬הסידורי‭ ‬הנמוך‭ ‬ביותר‭ ‬בוחר‭ ‬ראשון‭ ‬וכך‭ ‬הלאה‭. ‬הודעה‭ ‬תשלח‭ ‬גם‭ ‬לנרשמים‭ ‬שלא‭ ‬עלו‭ ‬בהגרלה‭.‬ אין‭ ‬צורך‭ ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬לפנות‭ ‬לחברה‭.‬ חברת‭ ‬פרשקובסקי‭ ‬תזמן‭ ‬אתכם‭ ‬באופן‭ ‬יזום‭ ‬עפ‭"‬י‭ ‬סדר‭ ‬תוצאות‭ ‬ההגרלה‭ ‬לכנס‭ ‬מידע‭ ‬ולבחירת‭ ‬הדירה.

שלב 4 | בחירת הדירה

חברת פרשקובסקי תזמן את הזוכים עפ"י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה .סדר הזימון נקבע עפ"י סדר עולה של תוצאות הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון, הזוכה שמספרו 2 יזומן שני וכן הלאה .
במעמד זה יציגו הזוכים ת.ז + אישור זכייה וייבחרו את הדירה בתוך 45 דקות. עפ"י תקנון משרד השיכון והבינוי , לרוכש לא תהיה אפשרות לשנות את הבחירה. הזוכים ישלמו דמי רצינות ע"ס ₪ 2,000 לטובת חברת פרשקובסקי, אשר לא יוחזרו במידה ויבטלו את זכייתם. במידה וייחתם חוזה מכר בין הרוכש לקבלן הצ'ק יוחזר לרוכש במעמד קבלת החוזה .
מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה.

שלב 5 | חתימת החוזה

חתימה על חוזה יכולה להיות כבר במעמד בחירת הדירה או עד 14 ימי קלנדריים מיום החתימה על טופס בחירת הדירה ובזימון יזום של הרוכש ע"י חברתנו. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הינו לחתימה על החוזה בלבד .מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם באתר זה ריכזנו לעיונכם את כל המסמכים שיוחתמו במעמד חתימת החוזה .

מסמכים לעיון

נספח תוכניות לאחר היתר / היתר שינויים לצפייה והורדה
טבלאות פירוט הדירות שבהן תהייה אפשרות לעשות שינויי דיירים/לבחור חלופה לצפייה והורדה
שינוי ללא דלת בין חדר האמבטיה לבין איזור שירות לצפייה והורדה
שינוי ללא דלת בין חדר האמבטיה לבין איזור השירות – לדירות מצג ראי לצפייה והורדה
שינוי לדירות עם אי ארוך במטבח לצפייה והורדה
שינוי לדירות עם אי ארוך במטבח – לדירות מצג ראי לצפייה והורדה
שינוי לדירות עם אי קצר קומה 8 לצפייה והורדה
מלאי דירות עדכני לצפייה והורדה
חוזה מכר לצפייה והורדה
נספח א׳ – להסכם מכר לצפייה והורדה
נספח ג' – נספח רוכשים לצפייה והורדה
נספח ד' – נספח קבלת היתר לצפייה והורדה
נספח ה' – כתב התחייבות חסר דירה רוכש לצפייה והורדה
נספח ו' – תצהיר העדר יחסים מיוחדים לצפייה והורדה
נספח ז' – תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים לצפייה והורדה
נספח ח' – נספח היתר עסקה לצפייה והורדה
נספח לדיווח מקוון למיסוי לצפייה והורדה

 

תרשים סביבה

הדמיה

עברו עם העכבר ע"ג הבניין ולחצו על הבניין הרצוי
על מנת לראות את מלאי הדירות

בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10
בניינים בניין 1 בניין 2 בניין 3 בניין 4 בניין 5 בניין 6 בניין 7 בניין 8 בניין 9 בניין 10

מיקום הפרוייקט

אודות פרשקובסקי

משפחת פרשקובסקי עוסקת ביזמות ובנייה מזה 3 דורות.

החברה שהינה בבעלות המשפחה יוזמת ובונה בעצמה פרויקטים רבים באזורי הביקוש ברחבי הארץ. החברה בנתה אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מטרים של מגורים, מסחר, תעשייה ומשרדים.

מיום הקמתה יזמה ובנתה החברה בעצמה כל פרויקט, מדיניות זו מחברת את הדיירים היודעים תמיד שהקשר עם חברת הבנייה איננו תם ביום חתימת החוזה כי אם רק מתחיל… החברה צועדת יד ביד עם כל רוכש החל מקבלת ההחלטה החשובה לרכוש דירה, תקופת הבנייה, הרישום ברשויות ואף עד לאחר מסירת הדירה. לשם כך מועסקים פרשקובסקי טובי המומחים, המהנדסים, האדריכלים והמעצבים ומאותה הסיבה מחזיקה החברה את הציוד המתקדם ביותר לביצוע הפרויקטים.

מקצועיות החברה וניסיונה של המשפחה משפרים את איכות התוצאות בכל פרויקט ומקצרים את זמני הביצוע. לכן פרשקובסקי מוניטין מצויין בענף הבנייה והיא מוכרת ומוערכת בקרב המשק הישראלי. חזון החברה הוא לשפר את חווית המגורים בישראל

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ

זוכים יקרים

אנו מברכים אתכם על זכייתכם בהגרלה לפרויקט שלנו פרשקובסקי גליל ים

בימים אלה אנו עמלים על  גמר תכנון הפרויקט ויציאתו לשיווק.

 

כל החומרים המוצגים באתר הינם טיוטא ראשונית בלבד וייתכנו בהם שינויים.

 

כל ההדמיות הינן להמחשה בלבד.

 

בברכה, פרשקובסקי.